මින් විසිතුරු පටුන

සටහන
මෙතෙක් විස්තර කරන ලද සියළුම මාළු වර්ග ලිපි සදහා සබැඳියන් පහතින් දක්වා ඇත.  මෙම පිටුව සතිපතා යාවත්කාලීන කෙරේ.

1. ගප්පි
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය | තුන්වන ලිපිය

2. ස්කැවෙන්ජර්ස්
පළමු ලිපිය

3. ප්ලේටි
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය | තුන්වන ලිපිය | හතරවන ලිපිය

4. ස්වෝර්ඩ් ටේල්
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය | තුන්වන ලිපිය

5. මෝලීස්
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය | තුන්වන ලිපිය

6. ෆයිටර්ස් (බෙටා)
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය

7. ගෝල්ඩ් ෆිෂ්
පළමු ලිපිය | දෙවන ලිපිය | තුන්වන ලිපිය

සැලකිය යුතු ය -
සබැඳියන් නොමැති ලිපි ඉදිරියේදි පලවීමට ඇති ලිපි වේ. එබැවින් එම ලිපි කියැවීම සදහා මින් විසිතුරු සමග රැඳී සිටින මෙන් ඉල්ලමි.      -මින් විසිතුරු-